ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิครูปแบบทีมแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน พิมพ์ อีเมล์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิครูปแบบทีมแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : นางสาวเกษรา  บุญสงค์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี : 2556
อาจารย์ที่ปรึกษา : 1. ดร.ทนงศักดิ์  โสวจัสสตากุล
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศลักษณ์  กลิ่นหอม

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของบทเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิครูปแบบทีมแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดช่องลม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ทั้งหมด 2 กลุ่ม จำนวน 64 คน จำแนกเป็น กลุ่มที่ 1 สำหรับ หาประสิทธิภาพของบทเรียน จำนวน 32 คน กลุ่มที่ 2 สำหรับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิครูปแบบทีมแข่งขัน  แบบประเมินคุณภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิครูปแบบทีมแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.58) ด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก (  = 4.63) ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต E1/E2 เท่ากับ 81.88/80.21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก (  = 3.55)*ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุน การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556

 
ข่าวและบทความอื่นๆ...

 

บทเรียนล่าสุด